Vogue

Privacy en voorwaarden

Print

Algemene voorwaarden

www.vogue.nl (hierna: 'de Website') is een domeinnaam, geregistreerd door Hearst Media Nederland C.V.

Copyright © 2015 Les Publications Condé Nast. Alle rechten voorbehouden. 'VOGUE' is een geregistreerd handelsmerk van Advance Magazine Publishers Inc. onder licentie van Hearst Media Nederland C.V. (hierna: 'Hearst')

Contactinformatie

Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-Duivendrecht

Inhoud

Onder de Inhoud van de Website wordt onder meer verstaan: teksten (waaronder iedere vorm van User Generated Content), scripts, artikelen, Tweets, blogs, lay-outs, banners, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken, foto's, beeld- en/of geluidsfragmenten, games, software, (hyper)links, (sub)domeinnamen, downloads, applications (app's) en overige items. Bezoek, raadpleging en gebruik van de Website impliceert de acceptatie van de onderhavige algemene voorwaarden.

Gebruik

Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Inhoud van de Website, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van Hearst.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de Inhoud van de Website. De door Hearst middels de Website verzamelde gebruikersgegevens worden conform de door Hearst gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld. Hearst behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de Website of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van Hearst om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.

Hearst heeft het recht de Inhoud van de Website (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor Inhoud die door gebruikers van de Website geplaatst is.

Intellectueel eigendom

De Inhoud van de Website is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de Inhoud van de Website, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hearst is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de Website geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de Databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hearst eveneens nadrukkelijk verboden.

Door het plaatsen van Inhoud op de Website geeft de gebruiker Hearst eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke Inhoud.

Rechten van derden

Hearst heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de Website gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de Inhoud van de Website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot Hearst wenden.

Websites/webpagina's van derden

De Website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina's van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door Hearst is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Hearst heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Hearst verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Hearst conformeert zich aan de IAB Europe Gedragscode voor Online Behavioural Advertising (OBA). OBA is het gebruik van gegevens die door middel van cookies worden afgeleid uit het surfgedrag van u als bezoeker van de Website. De Gedragscode bevat bindende voorschriften voor Online Behavioural Advertising die bedoeld zijn om de transparantie voor u als bezoeker van de Website te vergroten en u de keuze te bieden reclame van onze adverteerders die gebaseerd is op uw surfgedrag te accepteren of te weigeren. Hearst vraagt van al haar adverteerders de bepalingen uit de Gedragscode strikt na te leven. Voor meer informatie, zie: http://www.genj.nl/uploads/OBA_gedragscode.pdf en www.youronlinprintices.com/nl.

Cookies

Hearst gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website teneinde de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Een 'cookie' is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hearst maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt Hearst ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de Website u als gebruiker herkennen wanneer u de Website bezoekt. In dat geval wordt de Website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren.

Aansprakelijkheid en schade

Hearst besteedt de uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de Website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. Hearst past de Inhoud van de Website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Hearst kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De Inhoud van de Website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hearst sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de Website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is Hearst niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de Website wordt verkregen.

Gebruikers van de Website die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto's, afbeeldingen of andere uitingen op de Website achterlaten onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met het beleid van Hearst zoals op de Website is verwoord, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen spam, kettingbrieven, piramidespelen, virussen of andere programma's verspreiden die Hearst of de belangen of het eigendom van gebruikers van de Website kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de Website niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren Hearst ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande. Voor meer informatie omtrent het gebruik van de Website verwijst Hearst u naar de eveneens op de Website gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden.

De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto's, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel Hearst.

Hearst garandeert en/of ondersteunt de (kwaliteit van de) op de Website, al dan niet in advertenties genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook staat Hearst niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. Hearst adviseert de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.

Misbruik

Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt Hearst zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.

Algemene bepalingen

Hearst behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ten aanzien van de Website mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle rechten worden voorbehouden.

Hearst Media Nederland C.V.
Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-Duivendrecht

Gebruikersvoorwaarden

Inschrijving en aanmaken van een profiel

Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website www.vogue.nl (hierna: 'de Website') of de Website als geheel wordt soms geëist dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie die tezamen als 'inschrijfgegevens' worden aangeduid. U staat er voor in dat alle door u opgegeven inschrijfgegevens accuraat en actueel zijn. Bij het inschrijven op en/of aanmaken van een profiel voor de Website is het niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen. Indien dit wordt geconstateerd behoudt Hearst zich het recht voor u het gebruik van en de toegang tot de Website zonder voorafgaande aankondiging te ontzeggen. Indien u uw inschrijfgegevens deels of volledig wijzigt, dient u dit - indien aanwezig - via de daartoe bestemde toepassing van de Website door te voeren.

Het gebruik van andere gebruiksnamen/wachtwoorden

Indien u zich inschrijft of een account aanmaakt op de Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens door anderen laten gebruiken. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden in licentie geven of aan derden overdragen, verkopen of toekennen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hearst. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze voorwaarden worden beschouwd.

Alle gebruik van en activiteiten op uw account op de Website vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, ook indien uw inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee uw profiel te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens of van nummers van een of meerdere betaalrekeningen, betaalpassen of creditcards die op de Website zijn opgeslagen), dient u de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van - indien aanwezig - de daartoe bestemde updatetoepassing op de Website, of Hearst hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

Tarieven en betalingen

Hearst of derde partijen kunnen u kosten in rekening brengen voor producten of diensten die op de Website worden aangeboden en/of voor de toegang tot gedeelten van de Website of de Website als geheel. U stemt in met het voldoen van alle geldende kosten en toeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarbij geldende belastingen die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen, tegen de tarieven die voor de duur van uw abonnementsperiode gelden, inclusief de kosten voor de aanschaf van producten of diensten die op de Website, door Hearst of door derde partijen worden aangeboden (deze kosten, toeslagen en belastingen zullen voortaan als 'tarieven' worden aangeduid).

Hearst behoudt zich het recht voor alle tarieven of de berekeningsbasis daarvan te veranderen en nieuwe tarieven in te stellen mits zij u daaromtrent voorafgaand heeft geïnformeerd.

Indien u de gegevens van uw betaalrekening, betaalpas of creditcard ten behoeve van inschrijving of anderszins aan Hearst verstrekt, geeft u Hearst daarmee toestemming om alle tarieven die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen op de door u aangegeven betaalrekening, betaalpas of creditcard in rekening te brengen. Aanvullende tarieven (anders dan verlengingstarieven) zullen gelden vanaf het moment dat zij aan u kenbaar zijn gemaakt. Indien betaling via uw betaalrekening, betaalpas of creditcard onmogelijk is of uw betaling om enigerlei reden door Hearst wordt terugverwezen of terugbetaald, dan behoudt Hearst zich het recht voor uw profiel en alle daarbij behorende verplichtingen, hetzij tijdelijk hetzij definitief, en onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, te beëindigen.

Aanvullende Gebruikersvoorwaarden

De Website is niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. Voor zover desondanks sprake is van het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens van dergelijke gebruikers of gebruik van door hen verstrekte gegevens, gebeurt dit buiten de bedoeling van Hearst om en tegen haar uitdrukkelijke wens.

Het is dergelijke gebruikers nadrukkelijk verboden om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken en om die gedeelten van de Website te gebruiken waarvoor inschrijving is verplicht, zoals de forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's, en dergelijke.

Tenzij anders aangegeven, is de Website uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bedoeld. U mag anderen geen toestemming geven tot het gebruik van de Website en u bent zelf als enige verantwoordelijk voor al het gebruik door uzelf en door degenen die u desondanks toestaat om de Website te gebruiken of die u tot de Website toegang verleent. Het is u bij het gebruik van de Website niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen.

U mag geen beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto's, video's, audio of ander materiaal op de Website plaatsen of via de Website verzenden dat valt aan te merken als junkmail, spam, advertenties en/of commerciële aanbiedingen. U mag eenzelfde bericht niet meerdere malen op de Website doen publiceren.

U stemt ermee in op de Website geen obscene, onzedelijke of beledigende taal te hanteren of enigerlei beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto's, video's, audio of ander materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U stemt ermee in zich bij het gebruik van de Website te onthouden van (etnische) beledigingen, religieuze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen.

U stemt er tevens mee in om geen seksueel expliciet taalgebruik aan te wenden of beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal van seksueel expliciete aard op de Website te plaatsen of via de Website te verzenden. U mag op de Website niet 'cyberen' (deelnemen aan virtuele seksuele activiteiten) of iemand anders daartoe aanzetten of uitnodigen.

U mag geen beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal aan of via de Website verschaffen of verzenden dat gecodeerd is, iemands privacy schendt, of dat gedrag illustreert, onderschrijft of aanmoedigt dat een strafrechtelijk overtreding inhoudt en/of tot civielrechtelijke aansprakelijkheid in alle internationale en nationale rechtsgebieden aanleiding geeft (zoals drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen, etc.).

U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en u erkent dat u bij schending van deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

U dient er voorts zorg voor te dragen dat beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal dat u aan of via deze website verschaft of verstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's of anderszins, het auteurs-, merken- en handelsrecht of enig ander persoons- of eigendomsrecht van derde partijen niet schendt of zonder toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke rechten op de Website wordt geplaatst of via de Website wordt verzonden.

De Website kan beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio- of ander materiaal bevatten dat expliciet is aangemerkt als zijnde voor uw gebruik (hierna: 'assets'). Deze assets worden beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden. Desalniettemin verschaft Hearst (en onze licentiegevers) u het onbeperkte, niet-exclusieve recht op en toestemming voor het gebruik van deze assets, mits in overeenstemming met de aard daarvan, de op deze Website omschreven voorwaarden en mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke bepalingen respecteert.

De Website bevat tevens andere tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio, software, codes en ander (beeld)materiaal dat door de provider of zijn licentiegever is verschaft en dat niet duidelijk is aangemerkt, of bedoeld, als zijnde voor uw gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, het ontwerp en de samenstelling en 'look' van de Website en de advertenties daarop (hierna: 'website content').

De website content wordt beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden en is eigendom van Hearst of haar licentiegevers. Het kopiëren, reproduceren, publiceren, tentoonstellen, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen ('cropping'), in afmetingen aanpassen ('re-sizing'), terugbrengen ('reverse engineering'), verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de website content, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden.

U mag op generlei wijze op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruikmaken van materiaal van de Website door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan ('caching') of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot de assets of de website content, tenzij u dit is toegestaan op basis van de Auteurswet of andere wetgeving of door de expliciete en schriftelijke toestemming op basis van de voorwaarden of door Hearst.

U erkent dat u de Website en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal onderwerpen aan 'reverse engineering' of andere ingrepen. U stemt ermee in anderen in hun gebruik van de Website niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen.

Pogingen om toegang tot de servers van Hearst of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser - met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de Website of anderszins - zijn strikt verboden.

Alle informatie en al het materiaal dat online wordt gezet, inclusief adviezen en standpunten, weerspiegelen uitsluitend de opvattingen en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degenen die deze uitingen hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs opvattingen van Hearst of van dienstverleners die bij de Website betrokken zijn. U stemt ermee in dat Hearst of haar dienstverleners noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk zijn met betrekking tot enige informatie of enig materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief opruiende, beledigende of onwettig materiaal en zelfs materiaal dat deze voorwaarden schendt.

Gebruik van door u geplaatst materiaal

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van het door u aan de Website overgedragen of op de Website geplaatst materiaal, kunt u onze privacy verklaring en algemene voorwaarden raadplegen. Deze zijn gepubliceerd op de Website. Tenzij op expliciete wijze elders anders aangegeven, stemt u ermee in dat u Hearst door het plaatsen van berichten, het uploaden van tekst, grafisch materiaal, foto's, afbeeldingen of video- of audiobestanden, het invoeren van gegevens op de Website, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Website, aan ons de rechtenvrije, aanhoudende, niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming verleent tot het gebruik en de reproductie, verandering, aanpassing, vertaling, verbetering, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling of in het licentie overdragen van deze communicatie(s), (inclusief uw identiteit en informatie betreffende uzelf) in welk medium dan ook (in zowel momenteel bestaande als hierna ontwikkelde) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, of ook anderen daartoe het recht geeft. Bedenkt u zich daarnaast goed dat de informatie die u op de publiekelijk toegankelijke delen van de Website prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze website beschikbaar zijn; overweegt u dus goed welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal u wilt plaatsen.

Klachten betreffende auteursrecht/copyright

Hearst respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en vraagt van haar gebruikers dat eveneens te doen. In bepaalde omstandigheden kan Hearst naar eigen inzicht een gebruiker de toegang tot de website tijdelijk of definitief ontzeggen of andere maatregelen nemen tegen gebruikers, abonnees, ingeschrevenen en profielhouders die inbreuk maken op de rechten van derden.

Als u meent dat uw werk is gekopieerd en op de Website toegankelijk is op een wijze die inbreuk op uw (auteurs)rechten maakt, of dat de Website links of andersoortige verwijzingen naar andere online locaties bevat die materiaal of activiteiten bevatten die inbreuk maken op uw (auteurs)rechten, dan kunt u Hearst daarvan op de hoogte stellen.

Producten die op of via deze website worden verkocht

Noch Hearst, noch haar internet provider of met deze provider samenwerkende dienstverleners achten zich op enigerlei wijze aansprakelijk voor koopwaar, producten en/of diensten van enigerlei soort die op of via de Website worden aangeboden, genoemd of verkocht. Transacties van welk van deze producten dan ook zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de derde partij die deze producten verkoopt, distribueert of vervaardigt, zonder enige betrokkenheid van Hearst of van de met Hearst samenwerkende dienstverleners.

U stemt ermee in dat Hearst en haar samenwerkende dienstverleners niet verantwoordelijk zijn en tegenover u niet aansprakelijk zijn voor koopwaar, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden, genoemd, verkocht of gedistribueerd, inclusief illegale of onwettige voorwerpen of voorwerpen die onderhavige voorwaarden schenden.

Vrijwaring

U stemt ermee in Hearst en haar partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en samenwerkende dienstverleners schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van welk verlies, welke schade en welke kosten dan ook (inclusief rechtsbijstandkosten) als gevolg van enigerlei vordering en aansprakelijkheid voortkomend uit de door u opgegeven informatie, uit uw wederrechtelijk gebruik van materiaal dat via de Website is verkregen of uit enigerlei handeling voortkomend uit uw gebruik van de Website.

Redactie en inkortingen

Hearst behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de Website en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's, etc. ter publieke aankondiging of plaatsing aangeleverde materiaal naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen.

Tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang tot deze website

Hearst heeft te allen tijde het recht u zonder opgaaf van redenen, en zonder aankondiging de toegang tot de Website of enig deel daarvan tijdelijk of definitief te ontzeggen.

Contactinformatie

Hearst Media Nederland C.V.

Vestigingsadres:
Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-Duivendrecht

Postadres:
Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-Duivendrecht

Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder apps) en diensten en producten van Hearst Media Nederland C.V. (hierna: 'Hearst'). In dit privacybeleid verstrekt Hearst informatie over de gegevens die wij verwerken van abonnees op onze tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder apps), webwinkels en andere diensten, zoals acties, prijsvragen en online promoties.

Hearst behandelt de informatie die het over onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees verzamelt (hierna 'persoonsgegevens') met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hearst houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hearst Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en heeft deze aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1457022. Op de website http://www.cbpweb.nl kunt u meer informatie vinden over het CBP en over privacy. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke gegevens Hearst verzamelt, hoe Hearst deze gegevens verkrijgt, voor welke doelen het dit doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen.

Indien u niet in overeenstemming met dit privacybeleid handelt, kan aan u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de een of meerdere websites van Hearst - hetzij tijdelijk, hetzij definitief - worden ontzegd. Daarnaast kan de provider in dat geval aanvullende maatregelen nemen.

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking

Hearst kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van Hearst, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat Hearst uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u Hearst toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens of koppelingen met sociale media. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website of als u een abonnement neemt, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling.

De servers van Hearst kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website (met inbegrip van apps).

Op basis van deze gegevens wordt een profiel opgesteld, opdat Hearst u beter van dienst kan zijn en de inhoud van zijn producten en diensten nog beter op uw interesses kan afstemmen.

Met behulp van deze informatie kan Hearst de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn websites verbeteren. Voor zover deze informatie wordt gebruikt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd (niet op persoonsniveau). De persoonsgegevens worden door Hearst verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

a. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement;

b. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de Hearst-websites;

c. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan - daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties; -

d. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten;

e. De deelname aan prijsvragen en soortgelijke acties;

f. Het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, waarvan Hearst vermoedt dat het uw interesse heeft op basis van de verwerkte gegevens. Hearst kan in het kader van de optimalisatie van zijn aanbiedingen een profiel van u opstellen;

g. Het verhuren van NAW-gegevens aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden;

h. Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Mocht u bovengenoemd gebruik niet op prijs stellen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren of de verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. In beide gevallen dient u een brief te sturen naar Hearst Media Nederland C.V., tav afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@genj.nl, onder vermelding van 'bezwaar direct marketing'.

Hearst bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door Hearst worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of het gebruik van Hearst-producten of -diensten.

Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toesturen van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Deze derde partijen kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesses. Als u daarop geen prijs stelt, zal Hearst uw gegevens op verzoek voor dat doel blokkeren.

Uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, kan Hearst uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten indien u Hearst daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken door een brief te sturen naar Hearst Media Nederland C.V., Afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht of een e-mail te sturen naar privacy@genj.nl, onder vermelding van 'verwijderen persoonsgegevens'.

In bijzondere gevallen kan Hearst zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het Hearst-netwerk en de Hearst-diensten te garanderen. Hearst kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Hearst aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Hearst tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registeren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden.

Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit bepaalt, heeft u het recht de door Hearst verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen in het 'Mijn profiel'-gedeelte van de betreffende website. Zij en andere gebruikers kunnen ook schriftelijk contact opnemen met Hearst door een brief te sturen naar Hearst Media Nederland C.V., Afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht of een e-mail te sturen naar privacy@genj.nl, onder vermelding van 'inzage persoonsgegevens'. Hearst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook ontstaan.

Algemeen geldt dat indien u vragen hebt over de manier waarop Hearst met uw persoonsgegevens omgaat, u altijd een e-mail kunt sturen aan privacy@genj.nl of een brief kunt sturen aan Hearst Media Nederland C.V., Afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1096 BA Amsterdam-Duivendrecht onder vermelding van 'Vraag privacy'.

U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen, of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. In uw bericht dient u in elk geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Op verzoek dient u ook een kopie van een identificatiebewijs op te sturen, zodat Hearst kan verifiëren dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan Hearst vragen om nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, stuurt Hearst u altijd een bevestigingsbericht.

Indien u zich op een website van Hearst heeft geregistreerd, geeft de betreffende website u vaak zelf de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen.

Hearst gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Hearst websites te bevorderen. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de websites van Hearst worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Hearst gebruikt ook cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelmandje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld vast te leggen (bijvoorbeeld taalkeuze).

Daarnaast gebruikt Hearst Google Analytics cookies ook voor statistische doeleinden, voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Hearst websites, teneinde de website en de daarop aangeboden diensten te kunnen verbeteren.

Hearst kan cookies ook gebruiken - afhankelijk van de gegeven toestemming - om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 'sessiecookies' en de advertentiefuncties van Google Analytics Cookies; deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.

Daarnaast maakt Hearst gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de betreffende Hearst website u als gebruiker herkennen wanneer u de website bezoekt. In dat geval wordt deze website op uw voorkeuren aangepast.

Het accepteren van cookies dient, indien gewenst, vooraf via een internetbrowser te worden ingeschakeld, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik ervan wordt verleend. Het niet-inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Hearst website enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Hearst conformeert zich aan de IAB Europe Gedragscode voor Online Behavioural Advertising (OBA). OBA is het gebruik van gegevens die door middel van cookies worden afgeleid uit het surfgedrag van u als bezoeker van de website. De Gedragscode bevat bindende voorschriften voor Online Behavioural Advertising die bedoeld zijn om de transparantie voor u als bezoeker van de website te vergroten en u de keuze te bieden reclame van onze adverteerders die gebaseerd is op uw surfgedrag te accepteren of te weigeren. Hearst vraagt van al haar adverteerders de bepalingen uit de Gedragscode strikt na te leven.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites zie: http://www.genj.nl/cookies

Voor meer algemene informatie over cookies zie: http://www.genj.nl/uploads/OBA_gedragscode.pdf en http://www.youronlinechoices.com/nl

Voor het blokkeren van Google Analytics cookies zie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Websites/webpagina's van derden

De websites van Hearst bevatten (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina's van derden. Voor zover deze zijn opgenomen door Hearst, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Hearst heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina's, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Hearst verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Het komt voor dat u op pagina's van de website persoonlijke informatie aan ons verschaft die door derden wordt beheerd of die anderszins ter inzage is van derden, zoals veilingsites of winkelpagina's. In die gevallen kan deze informatie door ons en derde partij(en) worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en privacybeleid.

Beveiliging

Hearst heeft - met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is - adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. Alle Hearst-websites zijn daarnaast beveiligd tegen misbruik.

Wijzigingen

Hearst behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Hearst Media Nederland C.V., Klantenservice, Afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht, of aan privacy@genj.nl onder vermelding van 'vraag privacy'.

Abonnementsvoorwaarden Hearst Media Nederland C.V.

1. Definities

In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Abonnee: een ieder (al dan niet een rechtspersoon) die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met Uitgever een abonnementsovereenkomst op een Tijdschrift, voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

  • Abonnement: een abonnementsovereenkomst tussen Abonnee en Uitgever, waarin Uitgever zich verplicht tot het leveren van een vooraf vastgesteld aantal edities van een Tijdschrift op een door Abonnee aan te geven adres in Nederland. Levering in het buitenland is mogelijk met een toeslag voor additionele verzendkosten.

  • Abonnementsperiode: de opgegeven periode of aantal edities die staan voor een bepaalde periode waarvoor een Abonnement wordt aangegaan en plus - indien van toepassing - de periode tot wederopzegging van het Abonnement.

  • Klantenservice: de klantenservice wordt door Uitblinqers uitgevoerd. De contactgegevens van de Klantenservice staan vermeld in het colofon van het betreffende Tijdschrift of op de bijbehorende website.

  • Tijdschrift: een van de thans dan wel toekomstige door Uitgever uit te geven tijdschriften zoals Glamour, JAN, National Geographic, Traveler en Quest, Quest Psychologie, Quest Historie, Vogue, Vogue Living en de eventueel bijbehorende uitgeefproducten zoals een online editie van voornoemde tijdschriften.

  • Uitgever: Hearst Media Nederland C.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1114AE) Amsterdam aan de Spaklerweg 52. Hearst Media Nederland C.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 3420 1213, hierna ook aangeduid als: 'Hearst'.

  • Voorwaarden: onderhavige Abonnementsvoorwaarden.

2. Algemeen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen op door Hearst uitgegeven Tijdschriften.

2.2 Doorhet aangaan van een Abonnement geleverd door Hearst wordt Abonnee geacht met deze Voorwaarden te hebben ingestemd.

2.3 Hearst behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Voorwaarden aan te passen. De ingevoerde wijziging zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de betreffende website van het Tijdschrift.

2.4 Deze Voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens op de websites van de verschillende door Hearst uitgegeven Tijdschriften gepubliceerd.

2.5 Deze Voorwaarden, evenals de abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.

2.6 Uitgever is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van de Abonnementen gebruik te maken van derden.

2.7 Uitgever is gerechtigd het Abonnement en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst over te dragen aan een derde, mits deze derde de door Uitgever aangegane verplichtingen jegens de Abonnee nakomt. Uitgever zal Abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.

2.8 Uitgever is gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van het Tijdschrift op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft alsdan echter wel recht op gedeeltelijke restitutie van de vooruitbetaalde abonnementsgelden.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle door Uitgever gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Uitgever zal de tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie in het betreffende Tijdschrift aan Abonnee kenbaar maken.

3.2 Uitgever is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de door uitgegeven Tijdschriften naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Uitgever ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan met het abonnementstarief. Uitgever is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van een Tijdschrift op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van de vooruitbetaalde abonnementsgelden.

4. Aangaan Abonnement en welkomsgeschenken

4.1 Het Abonnement kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Uitgever bevestigt het aangaan van een Abonnement schriftelijk per per e-mail indien het e-mail adres bij Uitgever bekend is. Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren.

4.2 Aanbiedingen met een welkomsgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt en alleen indien Abonnee de voorafgaande zes maanden geen Abonnement op hetzelfde Tijdschrift heeft gehad. Dit laatste geldt tevens voor een kortingsaanbieding. Mocht dit wel het geval zijn dan vervalt het recht van Abonnee op het welkomsgeschenk dan wel de kortingsactie.

4.3 Indien het welkomsgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Uitgever een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomsgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee.

4.4 Uitgever doet haar uiterste best om het welkomsgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Uitgever Abonnee hierover informeren.

4.5 Eventuele schade aan het welkomsgeschenk dan wel ontvangst van verkeerd geleverde producten dient door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan de klantenservice te worden gemeld. Dit kan per telefoon, brief of email. Klantenservice is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

4.6 Uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen dan wel indien de kleuren van de afgebeelde welkomsgeschenken afwijken van de werkelijke kleuren van geleverde welkomsgeschenken.

5. Looptijd en beëindiging van het Abonnement

5.1 Een Abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en wordt aangegaan voor de (eerste) opgegeven periode of aantal edities die staan voor een bepaalde periode. Gedurende deze eerste Abonnementsperiode kan het Abonnement niet tussentijds worden opgezegd. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, wordt na afloop van deze eerste periode het Abonnement automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij Abonnee het Abonnement conform het bepaalde in artikel 5.3 van deze Voorwaarden en met inachtneming van het daarin vermelde opzegtermijn tijdig heeft opgezegd.

5.2 Nadat het Abonnement is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft Abonnee het recht het Abonnement met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 3 maanden te allen tijde tussentijds schriftelijk (brief of e-mail) dan wel telefonisch te beëindigen bij de Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice staan vermeld in het colofon van het betreffende Tijdschrift of op de bijbehorende website.

5.3 Als moment van opzeggen wordt beschouwd het moment waarop de opzegging de Klantenservice heeft bereikt.

5.4 Uitgever bevestigt de opzegging schriftelijk aan Abonnee binnen 14 dagen. In deze opzegbevestiging wordt tevens vermeld welke editie de laatste is die de Abonnee ontvangt.

5.5 Een zgn. cadeau Abonnement afgesloten door Abonnee ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

5.6 Informatie over de Abonnementsperiode kan door Abonnee opgevraagd worden bij de Klantenservice via post, telefoon en e-mail. Indien gedurende de periode na omzetting van het Abonnement in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, het Abonnement correct wordt beëindigd, ontvangt Abonnee uiterlijk 2 maanden na de beëindiging van het Abonnement het nog niet genoten abonnementsgeld, na verrekening van eventuele korting en/of administratiekosten, retour op het bij aanvang van het Abonnement door Abonnee opgegeven bankrekeningnummer.

5.7 Indien de Abonnee gedurende de Abonnementsperiode overlijdt, is geen opzegtermijn van toepassing en worden reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden gerestitueerd.

* Bij tijdschriften die maandelijks of vaker per jaar verschijnen, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij Kwartaal uitgaven en tijdschriften die 11x of minder per jaar verschijnen, geldt een termijn van 3 maanden.

6. Tarieven en betaling abonnementsgeld

6.1 Abonnee dient zorg te dragen voor betaling van het abonnementsgeld. Betaling kan geschieden door middel van een machtiging tot automatische incasso of door betaling van een acceptgiro die Uitgever aan Abonnee doet toekomen (zie artikel 6.4, 6.5 en 6.6).

6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van een machtiging, dient het abonnementsnummer door Abonnee opgegeven te worden als kenmerk van de machtiging. Het abonnementsnummer is te vinden op het adreslabel bij het Tijdschrift. Incasso's worden gedaan onder Creditor NL79ZZZ342012130000.

Het abonnementsnummers is het kenmerk waaronder de incasso wordt gedaan.

6.3 Incasso van het abonnementsgeld van nieuw aangevraagde Abonnementen vindt een week voor ontvangst van het eerste nummer plaatst. Bij Abonnementen die stilzwijgend zijn omgezet voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, vindt de incasso voor iedere vervolgperiode (maximaal één jaar) enkele dagen voor prolongatie plaats.

6.4 Indien Abonnee gekozen heeft voor betaling per acceptgiro (€2 administratiekosten) zal deze bij nieuwe aangevraagde Abonnementen bij het eerste nummer van het Abonnement worden gevoegd. Bij Abonnementen die stilzwijgend zijn omgezet voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, wordt de acceptgiro telkens bij het één na laatste nummer van het Abonnement gevoegd. Betaling van de acceptgiro dient uiterlijk te geschieden op de in de acceptgiro genoemde datum.

6.5 Indien een Abonnee niet tijdig betaald heeft, onder andere door stonering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de door Abonnee aangegeven rekening, zullen door Uitgever nog twee herinneringen worden gestuurd. Indien deze niet worden voldaan heeft Uitgever het recht de (incasso) vordering over te dragen aan een incasso bureau. De kosten hiervan zullen tevens in rekening worden gebracht aan Abonnee. Bij niet tijdige betaling is Uitgever gerechtigd het Abonnement onmiddellijk eenzijdig te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen van Abonnee te vorderen.

6.7 Alle abonnementsprijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

6.8 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt door Uitgever in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

6.9 Vragen met betrekking tot facturen aangaande het Abonnement dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice te worden gericht.

7. Bezorging van Tijdschriften

7.1 De bezorging van de Tijdschriften vindt plaats via Sandd. Indien een Tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, dient Abonnee de klachten daarover zo spoedig mogelijk te melden aan de Klantenservice. Uitgever zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het Tijdschrift zo spoedig als mogelijk bij Abonnee na te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot onder andere de bezorging van het Tijdschrift geven Abonnee niet het recht de betaling van de abonnementsgelden geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.2 Uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van het Tijdschrift.

7.3 Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig - te weten uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum, aan de Klantenservice te verstrekken via e-mail, telefonisch, post of via het daartoe bestemde formulier op de website van betreffende Tijdschrift (zie kopje FAQ). Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen eveneens zo spoedig mogelijk aan de Klantenservice gemeld te worden.

7.4 Uitgever is gemachtigd de bezorging van het Tijdschrift te staken indien tijdige betaling uitblijft.

8. Herroepingsrecht

8.1 De Abonnee kan het Abonnement op een tijdschrift gedurende veertien dagen zonder opgave van reden herroepen. Desgewenst kan de klantenservice van Hearst om de reden voor herroeping vragen. De Abonnee is evenwel niet tot opgave van zijn reden verplicht.

8.2 Het herroepingsrecht geldt voor abonnementen zowel op printversies als op digitale versies van tijdschriften.

8.3 De herroepingsperiode van veertien dagen als genoemd in lid 1 van dit artikel gaat in:

a. voor abonnementen op printversies: op de dag waarop een editie van het tijdschrift door de Abonnee voor het eerst is ontvangen;

b. voor abonnementen op digitale versies: op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

8.4 Het herroepingsrecht als genoemd in lid 3 sub b van dit artikel, voor abonnementen op digitale tijdschriften die niet op een fysieke gegevensdrager (e-reader, dvd, usb) wordt aangeboden, komt echter te vervallen zodra de Abonnee expliciet heeft bevestigd akkoord te gaan gaat met de download binnen de herroepingsperiode én dat hij afziet van zijn herroepingsrecht. De Uitgever dient de Abonnee daarop te wijzen en een aantoonbare bevestiging te krijgen.

8.5 Indien de Uitgever de Abonnee de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

8.6 Indien de Uitgever de in het lid 5 van dit artikel bedoelde informatie aan de Abonnee heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien dagen na de dag waarop de Abonnee die informatie heeft ontvangen.

9. Gevolgen herroepingsrecht

9.1 De Abonnee dient zorgvuldig om te gaan met het tijdschrift en zal dit enkel uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

9.2 De Abonnee is aansprakelijk voor waardevermindering van het tijdschrift.

9.3 Indien de Abonnee gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt hij dit binnen de herroepingsperiode door middel van het door Hearst aangeboden modelformulier voor herroeping.

9.4 De Abonnee zendt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop hij de in lid 3 van dit artikel genoemde melding heeft gedaan, (alle ontvangen exemplaren van) het tijdschrift terug.

9.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Abonnee.

9.6 De Abonnee draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het tijdschrift.

9.7 De Uitgever bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de melding van herroeping.

De Uitgever vergoedt alle betalingen van de Abonnee zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de melding van de Abonnee is ontvangen én ontvangst van het tijdschrift. Op deze betalingen wordt in mindering gebracht het bedrag dat Abonnee in het kader van de terugzending van de tijdschriften mogelijk aan verzendkosten verschuldigd is.

9.8 De Uitgever betaalt de Abonnee terug door overboeking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de Abonnee.

10. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

10.1 De persoonsgegevens van Abonnee worden opgenomen in een gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Uitgever. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Uitgever en Abonnee die aan het Abonnement ten grondslag ligt ii) om een administratie bij te houden van alle Abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van Uitgever en door haar zorgvuldig geselecteerde derden.

10.2 Uitgever zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

10.3 De verwerking van de persoonsgegevens is door Uitgever aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1457022.

10.4 Abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn/haar persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt door Uitgever en Abonnee gaat akkoord met het privacy beleid van Uitgever.

10.5 Abonnee kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar de Klantenservice.

11. Auteursrecht

11.1 De inhoud van het Tijdschrift mag niet door of met medewerking van Abonnee worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Uitgever.

11.2 Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van het Tijdschrift worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Uitgever dan wel bij de door Uitgever ingeschakelde derden.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor door Abonnee geleden directe schade indien deze schade aan Uitgever is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Uitgever komt. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld veroorzaakt door Uitgever.

12.2 Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het welkomsgeschenk is ontstaan en 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Uitgever is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Uitgever Abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier van het welkomsgeschenk.

12.3 Uitgever is bovendien niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door Abonnee van enig door Uitgever geleverd welkomsgeschenk, tenzij Uitgever aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

12.4 In alle gevallen van overmacht, waardoor bezorging van het Tijdschrift dan wel het welkomsgeschenk buiten de schuld van Uitgever achterwege blijft, is Uitgever zolang de verhindering blijft bestaan, niet gehouden tot nakoming en heeft Abonnee geen recht op restitutie van abonnementsgelden. Onder overmacht wordt onder mee verstaan: staking bij Uitgever c.q. door haar ingeschakelde derden; gebrek aan grondstoffen zowel bij Uitgevers als bij door Uitgever ingeschakelde derden.

12.5 Het is Abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat Abonnee aan Uitgever verschuldigd is uit hoofde van het Abonnement.

13. Toepasselijk recht en forum

13.1 Op Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de ten behoeve van het magazine Vogue door Hearst Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht, KvK 34201213, BTW NL 8127.64.730.B01 (hierna: 'Hearst') georganiseerde promotionele winacties (hierna: 'Actie(s)').

1.2 Deelname aan een door Hearst georganiseerde Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.

1.3 Per Actie zal Hearst in de betreffende editie van Vogue dan wel op de betreffende website vermelden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of aanvullende voorwaarden voor deelname aan de Actie gelden.

1.4 De kosten per deelname aan de Actie bedragen maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

2. Deelnemers

2.1 Een deelnemer (hierna: 'Deelnemer') kan zich slechts eenmaal deelnemen per Actie.

2.2 Deelname staat open voor iedere in Nederland en België woonachtige natuurlijke persoon.

2.3 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.

2.4 Hearst is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.

2.5 Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en kunnen deze toestemming indien Hearst daar naar vraag (schriftelijk) overleggen. Indien blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan Hearst besluiten de prijs niet uit te keren, tenzij de Deelnemer aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.

2.6 Hearst heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.7 Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. Hearst behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

2.8 Hearst heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3. Prijzen

3.1 De te winnen prijzen worden vermeld dan wel getoond in de betreffende editie dan wel op de website van Vogue. Per Deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts een prijs per Actie uitgekeerd en iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

3.2 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van Hearst, tenzij anders vermeld.

3.3 Hearst stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Hearst is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).

3.4 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie (o.a. de uitreiking van de prijs). Eventuele foto's en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door Hearst dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Hearst is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

3.5 De trekking geschiedt geheel geautomatiseerd waarbij de prijzen geheel willekeurig worden toegekend of de prijswinnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke derde. Bij prijsvragen waarin een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury, die vervolgens de prijswinnaar aanwijst. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld. Alsdan worden zij op de hoogte gebracht hoe een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.6 In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de Actie toegestuurd naar het door de winnende Deelnemer(s) opgegeven adres. Tevens heeft Vogue het recht de winnende Deelnemers met initialen, achternaam en woonplaats in het betreffende magazine dan wel op de betreffende website bekend gemaakt.

4. Persoonsgegevens en Privacy

4.1 Door deel te nemen aan de Actie(s) geeft de Deelnemer aan Hearst toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die de Hearst noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen.

4.2 De Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Hearst.

5. Klachten

5.1 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Actie kunnen door de Deelnemer aan Hearst kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een voldoende gefrankeerde envelop naar Hearst ter attentie van de Klantenservice of een e-mail te sturen naar online@vogue.nl

Evenementvoorwaarden

Deze evenementvoorwaarden van Hearst Nederland B.V. gevestigd te Spaklerweg 52, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht (KvK-nummer: 34201213, BTW-nummer: NL8127.64.730.B01), verder te noemen ‘de organisatie’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van het evenement ‘Vogue Fashion Festival’ en/of andere door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’ worden gesloten.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze evenementvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze evenementvoorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze evenementvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze evenementvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Aanschaf tickets

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

3. Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementenlocatie.

3.3 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket

3.4 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen

3.5 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verstrekken of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets

3.6 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze evenementvoorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

3.7 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren

4. Aansprakelijkheid

4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het evenement. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie

4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting

5. Annulering of verplaatsing evenement

5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. Hieronder vallen ook wijzigingen in het programma. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed

6. Huisregels

6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen

6.2 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.3 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: etenswaren, glaswerk, blik, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd

6.4 Roken is niet toegestaan in het gebouw en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald

6.5 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

7. Privacy en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie te raadplegen is.

7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

7.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

7.5 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

8. Slotbepalingen

8.1 Op deze evenementvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze evenementvoorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.

Retourneren

Het door u aangeschafte Vogue product kan gedurende 14 dagen aan ons worden geretourneerd indien deze ongedragen en in originele staat verkeert en voorzien is van de originele labels en etiketten. Indien u het product retourneert graag op de pakbon aangeven of u deze voor een andere maat zou willen ruilen of de waarde van het product teruggestort op uw rekening wilt ontvangen. Het bedrag staat binnen enkele dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verwerking van het retour op uw rekening.

Bij retourneren kan het product gestuurd worden naar: (verzendkosten zijn voor eigen rekening)

Klantenservice Vogue
Postbus 10985
1001 EZ Amsterdam
Nederland

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6 oktober 2015.

 

Beste bezoeker,

Wij zien dat je een adblocker gebruikt die ervoor zorgt dat je geen advertenties ziet op Vogue.nl.
Dit vinden wij jammer, want Vogue.nl is mede dankzij deze advertenties gratis toegankelijk.
Wil je een uitzondering maken voor Vogue.nl, of meer lezen over hoe wij met advertenties omgaan?
Klik dan hier. Veel dank!

Maak een uitzondering voor Vogue.nl > Sluiten